• آثار ناشی از ضربات فیزیکی ، شیمیایی ، اکسیده شدن ( ضربه ، آتش سوزی ، نفوذ مایعات ، زنگ زدگی ، بکارگیری آدابتورهای متفرقه ، ارتقا و تغییر در قطعات ، لقی یا شکستگی سوکت شارژر استفاده در محیط های آلوده و پر گرد و غبار ، دستکاری قطعات توسط افراد غیر مجاز ) باعث ابطال گارانتی می شود .
  • هر گونه ایراد ناشی از Flash ، ROOT به کارگیری نرم افزارهای کاربردی و یا آلودگی به ویروس های کامپیوتری ، بنا بر تشخیص متخصصین اندیشه قسمت های آسیب دیده دستگاه را از گارانتی خارج می سازد .